ഭാരതത്തിലെ നാണയങ്ങളുടെ പഴയ കാല ചരിത്രം പുരാതന ഇന്ത്യ

ഗംഗാ, നർമദ സമതലങ്ങളിൽ മൗര്യ, മഗധ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നാണയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ചിഹ്നങ്ങൾ പതിച്ച, ചതുരത്തിലും വൃത്താകൃതിയിലുമുള്ള നാണയങ്ങളായിരുന്നു അവ. പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യവുമനുസരിച്ച്, ശൈലങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ,…

Comments Off on ഭാരതത്തിലെ നാണയങ്ങളുടെ പഴയ കാല ചരിത്രം പുരാതന ഇന്ത്യ